Termékkatalógus

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amennyiben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az Alza.hu Kft-vel (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.; adószám: 25745849-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-286873) vagy az Alza.cz a.s.-vel (KSH-szám: 27082440, székhelye: Prága 7, Jankovcova 1522/53, irányítószám: 170 00, adószám: 30398151-2-51, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, B 8573 lajstromszámon) mint eladóval (a továbbiakban Alza.hu Kft. és Alza.cz a.s. együtt: Alza; a Vásárló és az Alza a továbbiakban együtt: Felek).

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák azt az esetet, amikor a Vásárló a www.alza.hu webáruházból rendel, ilyen esetekben az Alza.cz a.s.-el, mint eladóval kerül üzleti kapcsolatba, mivel a webáruházat ez a cég működteti. Ugyanezen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák azt az esetet is, amikor a Vásárló az Alza fizikai boltjaiban vásárol Magyarországon, ez esetben az Alza.hu Kft.-vel, mint eladóval kerül üzleti kapcsolatba. Az alábbiakban – mivel mindkét esetre azonos Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak – ezt a két esetet nem különítjük el egymástól.

Részletes információ az Alzáról a www.alza.hu weboldalon a "Rólunk" szóló fejezetben olvasható.

A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az Alzával.

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és e körben köt szerződést az Alzával. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben az Alza által üzemeltetett webáruház űrlapján kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az Alza honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával, illetve az ott elhelyezett „check box“ kipipálásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Alzától történő termékvásárlás során a Vásárló nem jogosult az Alza szerződéses partnerei, illetve az Alza által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a Felek között. 

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja. 

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló e-mailben számlát kap, ami tartalmazza a Felek közötti megállapodás részleteit. 

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok 

Az Alza kijelenti és szavatolja, hogy:

 1. Az elektronikus kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra az Alza által. Az Alza további díjat a Vásárló internet/telefon szolgáltatójának nem számít fel; ez azonban nem vonatkozik szállítási díjra
 2. A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az Alzától, vagy amennyiben utánvéttel fizet, a termék átvételével egyidejűleg, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt az Alza előre jelezte vagy azt a Vásárló külön kérte.
 3. Az Alza főszabály szerint nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben az Alza folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről). 
 4. Ellenkező kikötés hiányában a licenc díja a határozatlan időre szóló licencszerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik. 
 5. Az Alza által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további, törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat. A szállítási díjról az Alza a Fogyasztót a megrendelés leadása előtt tájékoztatja. 
 6. A szerződések, illetőleg a számlák az Alza által kezelt elektronikus archívumba mentésre kerülnek, amihez minden Alza felhasználónak lehetősége van a saját felhasználói fiókján keresztül hozzáférni. 
 7. Előrendelésre vonatkozó szabályok:
  • 7.1. Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, amelytől a termék végleges ára eltérhet. Az Alza a Vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy az az Alza raktárába leszállításra került.
  • 7.2. Az előrendelésre is a IX. Fejezetben meghatározott fizetési módok vonatkoznak tehát vásárlónak az előrendelés leadásakor nem szükséges előre kifizetni a termék vételárát.
  • 7.3. A Vásárló az előrendeléstől indokolás nélkül bármikor elállhat, ebben az esetben az Alza valamennyi, a Vásárló által ezzel összefüggésben, előre megfizetett összeget visszafizet. Amennyiben Vásárló az előrendelés vételárát előre megfizette és a termék ára változik, úgy a különbözetet az Alza visszautalja a vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy a vásárló köteles azt az Alza részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben a vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől.
  • 7.4. Az előrendelési lehetőséggel megvásárolható termékek esetén véges számú termék állhat az Alza rendelkezésére, ezért előfordulhat, hogy az Alza előrendelést nem tudja azonnal teljesíteni. Ezért az Alza jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik (azaz meghaladja a 14 napot) a vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és az Alzától - ezen körülmények változására tekintettel - nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy az Alza jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a vásárlót értesíti.
  • 7.5. Vásárló az előrendelt termékek korlátossága tekintetében tudomásul veszi, hogy az Alza rendelkezésére álló készletek Csehország, Szlovákia, Ausztria, Magyarország és más az Alza által ellátott Európai Uniós országok fogyasztói között kerülnek elosztásra az előrendelések sorrendje szerint.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Alza által forgalmazott termékek elsősorban Csehországban való használatra vannak kialakítva, így az elektronikus eszközök Europlug csatlakozóval vannak ellátva. Az ettől való eltérés nem tekinthető hibás teljesítésnek. 

III. Megállapodás

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja az Alza által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a „kosárba teszi“ vagy a "Vásároljon most" szolgáltatást használja (mely csak regisztrált felhasználók számára elérhető) szerződést köt az Alzával. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés nyelve magyar. A Vásárló – egyes Alza által szervezett akciók ellentétes kikötésének hiányában – szerződést köthet az Alza vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.  

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést az Alza befogadta. Az Alza e körben nem vállal felelősséget az elektronikus adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). A Vásárlót az Alza a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

Az Alza a megerősítő e-mailben mellékletként elküldi a hatályos ÁSZF-jét és Reklamációs Kódexét. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a Felek közös megállapodása vagy törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni. 

A megkötött szerződést az Alza iktatja és legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik felek számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek, ez alól kivételt képez a hatályos jogszabályok által bíróságok, hatóságok vagy egyéb harmadik felek részére történő kötelező adatszolgáltatás. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre. 

2. Az áruk átadása

Az adásvételi szerződéssel az Alza vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve a digitális tartalmat/licencet a Vásárló részére szolgáltatja és a Vásárló a terméken tulajdonjogot, illetve a digitális tartalmon felhasználási jogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket/digitális tartalmat az Alzától átveszi és annak vételárát kifizeti. 

Az Alza a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, hogy a teljes vételárat kifizette. Ugyanez vonatkozik a megvásárolt licencekre és szolgáltatásokra is a megfelelő módosításokkal. 

Az Alza leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzátartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát, illetve a licenc felhasználási jogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

Az Alza a Vásárlót a termék kiszállításáról szerződött partnerein keresztül időben értesíti. Az Alza szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja.

Vállalkozók esetében az Alza teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az Alza a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében az Alza teljesítése akkor történik meg, miután a Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi. 

Az Alza a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le a Vásárlónak. 

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a szerződésben szerepelt, akkor a ténylegesen leszállított tételek száma alapján jön létre a felek között a szerződés; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a többlettételeket. 

Amennyiben a Felek másképp nem állapodtak meg, úgy az Alza a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy az megfelelő védelmet és őrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is. 

3. Szavatosság

A szavatosság és jótállás feltételeit és körülményeit az Alza Reklamációs Kódexe és a vonatkozó jogszabályi előírások szabályozzák. Általában a jótállási jegyet a vásárlási bizonylat (számla) helyettesíti (Reklamációs Kódex). 

A termék hibás, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék került kiszállításra. 

A Vásárló a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényt akkor emelhet, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra. Ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját az Alza részére. A Vásárló később is élhet hibás teljesítési igénnyel, amennyiben a hiba feldezésére később kerül sor és a hibás teljesítés az Alzának felróható. 

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. 

A kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a termék  birtokába kerül; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló engedélyével más részére / átadási helyre kerül átadásra a Termék, de később a Vásárló megtagadja a termékek átvételét. 

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék teljes vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az Alza szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelembe esik, úgy az Alza – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

4. Az Alza szavatosságvállalásai

Az Alza szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Az Alza szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

 1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a Felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az Alza vagy a gyártó általi leírásnak.
 2. A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra. 
 3. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül és a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. Ez a rendelkezés Vállalkozásnak minősülő Vásárló esetén nem alkalmazandó.

Ellenkező kikötés hiányában a Vásárló, amennyiben Fogyasztónak minősül jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül szavatossági igényt terjesszen elő. Amennyiben a Vásárló Vállalkozásnak minősül a szavatossági igény előterjesztésének határideje a termék átvételét követő 12 hónap. A szavatossági igény előterjesztésének lehetősége nem vonatkozik a következőkre: 

 1. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
 2. azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy
 3. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) szavatossági igényt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül. 

Az egyes további szavatossági és jótállási idők a Reklamációs Kódexben kerülnek részletesebben meghatározásra. 

A Vállalkozókra más szavatossági időszak vonatkozhat, mely eltérő időszak az egyes termékeken vagy a www.alza.hu webáruház felületén kerül meghatározásra. Ilyen megjelölésre példaként kattintson a következő linkre.

A hibás teljesítéssel kapcsolatban szavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, ha a hibát az ALZA a termék átvétételét megelőzen jelezte vagy a Vásárló a termék hibájával tisztában volt mielőtt átvette a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta. 

Abban az esetben, ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló a termék cseréje helyett ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult. 

Amennyiben a Vásárló szavatossági javítást kér és a javított terméket nem veszi át a megadott határidőben, úgy az Alza jogosult minden késedelmes nap után bruttó 200 Ft tárolási díjat felszámítani. Amennyiben a Vásárló a javítási értesítő kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével sem veszi át a terméket, úgy az Alza jogosult a terméket a tárolási díj fedezése érdekében értékesíteni. 

A Vásárló a termék hibája esetén jogosult: 

 1. a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrész cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;
 2. a hiba Alza költségére történő kijavítására;
 3. a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy
 4. a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg a Vásárló tájékoztatja az Alzát, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak saját költségére vagy az Alza jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható, illetve ha az áttérésre az Alza adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Amennyiben a hibát az Alza nem javítja ki belátható időn belül vagy az Alza akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. 

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont). 

Abban az esetben, ha az Alza nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Vásárló ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha az Alza nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Vásárlónak. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség.

5. Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de az a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. 

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles az Alza részére az eredeti hibás terméket (annak összes tartozékával együtt) az Alza költségére visszaküldeni. 

A Vásárló köteles a hibát annak észlelését/ felfedezését követően haladéktalanul az ALZA-nak bejelenteni. Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő. 

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék a Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék a Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. Amennyiben a megvásárolt terméket nem az Alza, hanem harmadik fél helyezi üzembe, a szavatosság attól a naptól kezdődik, amikor a terméket üzembe helyezték, feltéve, hogy a Vásárló által megrendelt termék az átvételétől számított 3 héten belül üzembe helyezésre kerül és a Vásárló az üzembe helyezéssel kapcsolatosan az együttműködését biztosította. 

A Vásárló nem jogosult szavatossági igényt előterjeszteni, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra. 

6. Digitális tartalom

Az Alzától vásárolt digitális tartalmak használatával kapcsolatban (beleértve a szoftver, PC, játékprogram stb.) a Vásárló köteles betartani a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeket és az adott termékre vonatkozó szerzői jogi és egyedi licenc feltételeket (pl.: végfelhasználói lincecszerződés; EULA). Amennyiben Vásárló ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy valamennyi ebből eredő kárért felelős és ezzel összefüggésben adott esetben büntetőjogi következményekkel is számolhat. 

A digitális tartalom Fogyasztó vásárlói (akik kizárólag magánszemélyek lehetnek) akár közvetetten akár közvetlenül, kizárólag csak személyes használatra és egyéb nem gazdasági vagy üzleti haszonszerzési célra jogosultak a digitális tartalmat használni, kivéve ha a licenc feltételei erről másként rendelkeznek. A Vásárló – a szerzői joggal, más jogszabályokkal vagy a licenc használati feltételekben meghatározottakkal ellentétesen – nem jogosult lemásolni vagy más módon reprodukálni, további másolatokat, kivonatokat készíteni vagy megváltoztatni a megvásárolt digitális tartalmat. A digitális tartalomhoz való hozzáférés megtagadható vagy a licenc használat deaktiválható, ha a digitális tartalom illegális tevékenység eredményeként került bármely felhasználó birtokába. 

A jelen ÁSZF rendelékezései vonatkoznak az Alza által a Vásárló részére ajándékként adott digitális tartalmakra is. 

7. Továbbértékesítés

Amennyiben a Vállalkozónak minősülő Vásárló az Alza-tól vásárolt terméket továbbértékesíti, köteles erről az Alza-t értesíteni. Amennyiben a Vállalkozónak minősülő Vásárló az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az Alza továbbra is a Vállalkozónak minősülő Vásárlót tekinti a termék tulajdonosának és minden hibás teljesítésből eredő igény jogosultjának.

8. Jótállás

8.1. Gyártói jótállások

Amennyiben az egyes termékekre gyártói jótállások irányadók, úgy ezek a jogszabályi alapon nyújtott kötelező jótállás feltételeit nem írják felül. Kérjük tájékozódjon a termékkel kapcsolatos gyártói jótállás feltételeiről a termék csomagolásán.

8.2. Kötelező jótállás

A jelen pontban foglalt szabályok csak Fogyasztók részére irányadók, amennyiben az Alza által üzemeltetett webáruházban itt  elérhető termékkategóriába tartozó terméket vásárolt az Alza-tól.

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt egyes termékkategóriákba tartozó termékekre. 

A sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár

Jótállási idő

10.001 -100.000 Ft

1 év

100.001 - 250 000 Ft

2 év

250.001 - 

3 év

Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. Az Alza az általa értékesített termékek üzembehelyezését csak bizonyos esetekben, díjazás ellenében végzi. Abban az esetben, ha az Alza vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint az Alza-nál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Alza, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik. 

A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint. 

Hibás termékek kezelése:

 1. Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Alza a Fogyasztókat köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 2. Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. Az Alza az általa értékesített termékek üzembehelyezését csak bizonyos esetekben, díjazás ellenében végzi. Abban az esetben, ha az Alza vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint az Alza-nál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Alza, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik. 

A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint. 

Hibás termékek kezelése:

 1. Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Alza a Fogyasztókat köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 2. Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Felmerülő probléma a jótállási idő alatt

Elsődlegesen: csereigény

Másodlagosan: pénzvisszatérítés

Első javításnál az Alza megállapítja, hogy nem javítható a fogyasztási cikk

Fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában 8 napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket.

Amennyiben nincs lehetőség a fogyasztási cikk kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket 8 napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.

3 alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a fogyasztási cikk

Ha a Fogyasztó árleszállítást, vagy a fogyasztási cikk Alza költségére történő kijavítását, ill. mással történő kijavíttatását nem igényli, úgy az Alza köteles 8 napon belül kicserélni a fogyasztási cikket.

Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva 30 napon belül nem kerül sor a javításra

A Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül ki kell cserélni a cikket.

FONTOS: A jelen pontban részletezett szabályok nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 10 000 forintot meghaladó árú motoros vízi járműre!

A Fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Alza -nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

Amennyiben az Alza a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Alza költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles az Alza -nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Alza adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az Alza köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. Az Alza fenntartja a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a Fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben az Alza az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.

IV. Elállás

Az Alza azt tanácsolja a vásárlóinak, hogy az elektronikus készülékkel kapcsolatos szerződéstől való elállás előtt az ilyen készüléken lévő/tárolt személyes adatokról készítsenek biztonsági mentést, majd utána a készülékről azokat töröljék le.

1. Fogyasztó

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, melyet az Alza a fogyasztónak minősülő vásárló javára 30 napra terjeszt ki. Az elállási időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet (ha a Felek nem rendelkeznek másként):

 1. adásvételi szerződés esetén a termék átvételének napjától vagy több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén, amennyiben a termékek vagy termék darabok kiszállítása eltérő időpontban történik az utoljára szolgáltatott termék vagy termékdarab átvételének napjától, 
 2. folyamatos teljesítésű szerződés esetén az első szolgáltatás átvételének napjától,
 3. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától; vagy
 4. szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.

Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket az Alza részére és címére egy egyértelmű nyilatkozattal együtt (amely lehet a kitöltött űrlap, vagy a minta elállási nyilatkozat, vagy más egyértelmű elállási nyilatkozat, lásd lentebb) visszaküldeni, amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát (IBAN formátumban). A számlaszámon túl a sázmlatulajdonos nevének megadása is szükséges. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.

A Fogyasztó akként állhat el legegyszerűbben a szerződéstől, hogy az itt található online űrlapot kitölti és elküldi az Alza részére. Amint a Fogyasztó elküldte a kitöltött űrlapot, azt az Alza írásban késedelem nélkül visszaigazolja.

Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban is elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld az Alza címére: (postai cím: Alza.hu Reklamáció 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58. vagy email cím: [email protected]). A Fogyasztó jogosult elállási nyilatkozatát az Alza üzletében szóban megtenni, amelyet az Alza rögzít a rendszereiben. A Fogyasztó az elállását jogosult az Elállási Minta használatával megtenni.

A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:

 1. Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor; és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás teljesítését követően felmondási jogát elvesziti;
 2. Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac – Alza által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;
 3. Amennyiben az áru a Fogyasztó kívánságának, igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testreszabva kerül kiszállításra;
 4. A romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;
 5. Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);
 6. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorok, stb.);
 7. Lezárt csomagolású hangfelvételek / videófelvételek / PC programok esetében, amennyiben ezeknél a termékeknél az eredeti csomagolás megsérült, a fogyasztó a terméket felbontotta;
 8. Újságok, folyóiratok és magazinok esetében;
 9. Amennyiben a vásárolt szolgáltatás más vállalkozó által meghatározott időpontra vonatkozó utazási vagy szabadidős szolgáltatás;
 10. Digitális tartalom kézbesítése esetén (amennyiben a digitális tartalom a Fogyasztó előzetes és kifejezett hozzájárulásával, a felmondási idő lejárta előtt nem fizikai hordozón kerül leszállításra és a Fogyasztó e hozzjárulás megadásával egyidejűleg kifejezetten nyilatkozott, arról, hogy a szállítással egyidejűleg elveszti elállási jogát.
 11. A fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) vonatkozó adásvételi szerződésektől csak abban az esetben lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva és az eredeti csomagolásban található. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó az Alza által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Alza részére. A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítást igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Vásárló téríti meg.

Ha a Vásárló a szokásostól eltérő fuvarozási mód választásával küldi vissza a terméket, az Alza nem köteles az ebből fakadó többletköltséget megtéríteni.

A Vásárló köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát.

A Fogyasztó a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta. Ha a visszaküldendő termékhez bármilyen tartály is tartozik, akkor azt üresen kell visszaküldeni. 

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon az Alza visszafizeti.  A vételár teljes összege abban az esetben kerül a Fogyasztó részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket az Alza üzletében visszavitte, vagy a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket az Alza részére visszaküldte. 

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy az Alza és a Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 30 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt az Alza részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül az Alza részére megfizetésre, úgy az Alza jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

2. Vállalkozó

Vállalkozók a jogszabályokban foglalt kivétellel, csak az Alza jóváhagyásával állhatnak el a szerződéstől.

A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja, illetve ha az adásvétel tárgya grafikai kártya volt.

Amennyiben a Vállalkozó az Alza hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

Amennyiben az Alza hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől
 14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Alza a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket az Alza ismét értékesíteni tudja.

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre: 

 1. A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg. 
 2. A termék hibássá minősítése előtt a Vállalkozó használta a terméket. 
 3. A terméket a Vállalkozónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY
 4. A terméket a Vállalkozó azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vállalkozó a rendeltetésszerű használat során elfogyasztotta, elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy a Vállalkozó köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni az Alzát a termék használatából származó haszon összegéig.

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni. 

3. Cashvoucher szolgáltatás a vásárlástól való elállás esetén

A Cashvoucher olyan alternatív kifizetési szolgáltatás, amelyet a Vásárló beleegyezésével alkalmazhatunk abban az esetben, ha a Vásárló az elállási időn belül (30 nap vagy a Vásárló által megvásárolt hosszabb időszak, maximum 2 hónap) a termék árának visszafizetését kéri. A Cashvoucher szolgáltatás pontos felételeit megtalálja: itt.

V. A személyes adatok védelme és biztonsága 

Az Alza adatvédelmi szabályzata itt található, mely részletesen szabályozza a személyes adatok védelmét. Ezen rendelkezések minden Vásárlóra nézve kötelezőek.

VI. Munkaórák

Az Alza a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén az Alza semmilyen felelősséget nem vállal azon időszakra nézve, amely alatt nem volt elérhető az Alza webáruháza. 

VII. Árak

A feltüntetett árak a szerződéses ajánlat részét képezik és nem ajánlott árak. Az online webáruházban feltüntett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák), amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, amely díjak a Vásárló választása szerint a „Kosárban“ feltüntetésre kerülnek). 

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek. 

Az Alza “eredeti árként” a terméknek vagy szolgáltatásnak (illetve szoftverek esetén licensznek) az Alza.hu elektronikus áruház felületén az árcsökkentést megelőző 30 napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb árát tűnteti fel. Az így számított eredeti árhoz képest kedvezménnyel kínált akciós árat, - amennyiben az ár nem változik - az Alza az árcsökkentés kezdetét követő legfeljebb 30 napig kommunikálja kedvezményes árként a Vásárlók felé. Az eredeti ár számításának módja az Alza.hu elektronikus áruház felületén megjelenítésre kerül. 

 1. Az eredeti ár kiszámításánál, az egyedi promóciós kódok, kuponok keretében nyújtott engedmények nem kerülnek figyelembevételre. 
 2. Ha a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó árcsökkentés mértéke az első árcsökkentést követő 90 napon belül fokozatosan növekszik, akkor az eredeti ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti eredeti ár (azaz az első árcsökkenés előtti 30 nap legalacsonyabb ára).
 3. Reklámkampányok és egyéb promóciók („kampányok”) esetén a jelen pontban foglalt szabályok szerint kerül az eredeti ár kalkulálásra, azzal az eltéréssel, hogy az árcsökkentés kezdete adott termék kampányba kerülésének időpontja és az eredeti ár a termék kampányban történő részvétele idejére érvényes marad.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Alza jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől, abban az esetben, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára az Alza belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az Alza a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja.Ebben az esetben az Alza visszafizeti a Vásárló részére a hibásan feltüntetett és a Vásárló által megfizetett vételárat. Példák az ár hibásan történő feltüntetésére:

 1. A termék ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a beszerzési árat);
 2. A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van; 
 3. A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 4. Az Alza felhívja a figyelmet, hogy információs rendszere az egyértelműen hibás árral ellátott termékeknél is automatikusan azt az információt tünteti fel, hogy akciós, ill. kiárusításban lévő termékről van szó. Amennyiben kérdéses, hogy a termék ára ténylegesen leértékelt vagy csak szemmel láthatóan hibáról van szó, a Vásárló köteles kapcsolatba lépni az Alzával az ár ellenőrzése érdekében. 

Az Alza fenntartja a jogát, hogy érvénytelennek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről az Alza a Vásárlót tájékoztatja. 

Az Alza érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre: 

 1. A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 2. A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 3. A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 4. Ha az Alza tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és az Alza a Vásárló ily módon történő szerzését jogcím nélküli szerzésnek tekinti. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az 1 és 2 forintos címletű érmék forgalomból való kivonása miatt szükséges a termékek árának kerekítése az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. Törvény alapján. Az ilyen kerekítés következtében a termék véges árában enyhe eltérés fordulhat elő.

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

 1. az Alza által működtetett webáruházon keresztül (e-shop); vagy
 2. e-mailben, amit az [email protected] email címre kell elküldeni (csak Fogyasztók részére áll rendelkezésre).
 3. Az Alza telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a hét minden napján 08:00 órától 20:00 óráig (UTC+01:00) telefonon is leadható megrendelés.
 4. Az Alza bemutatótermében (Budapest XIII. - Róbert Károly krt. 54-58) személyesen.

Az Alza azt javasolja, hogy a webáruházban történő megrendelés leadásakor a Vásárló jelentkezzen be a regisztrált felhasználói fiókjába. A nyilvános hozzáféréssel történő bejelentkezéskor az Alza azt javasolja a Vásárlóknak, hogy a megrendelés leadása után jelentkezzenek ki az Alza fiókjukból. 

A Vásárlónak elküldött emailben megtaláható a kiszállítás várható idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók.  A várható kiszállítási idő az Alza becslésén alapul, amely előre nem látható körülmények esetén változhat, melyet a Vásárlók kifejezetten tudomásul vesznek.

A Vásárló a rendeléstől elállhat, amennyiben az Alza arról tájékoztatja, hogy a várható kiszállítási időponthoz képest a rendelt termék később kerül kiszállításra, úgy  a fogyasztó a teljes vételár visszatérítésére jogosult.

IX. Fizetési módok

Az Alza saját döntése alapján állapítja meg a fizetési feltételeket és a vásárlás során a következő Fizetési Módokat kínálhatja fel (azzal, hogy az elektronikus fizetés lehetőségét a vonatkozó jogszabályok alapján mindenkor lehetővé teszi) és egyben részletesen tájékoztatja a Vásárlókat az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó költségekről:

 1. banki átutalás;
 2. online kártyás fizetés (MasterCard, Maestro vagy Visa bankkártyával), a Vásárló által megadott kártyaadatokat a jövőbeli kifizetések miatt a releváns bank automatikusan megjegyzi (ezt az opciót a Vásárló a saját Alza fiókjában a "Személyes Adatok" menüpontban törölheti);
 3. Paypal fizetési mód
 4. bankkártyás fizetés helyben (amennyiben a Vásárló a bemutatóteremben bankkártyával fizet, a bankkártya adatait és a PIN kódját köteles diszkréten kezelni).
 5. A Vásárló – bizonyos esetekben – választhatja az Alza által elfogadott valamely kriptovalutában (pl. Bitcoin) történő fizetési módot is. Amennyiben a Vásárló ezt a fizetési módot választotta és utólag a vásárolt termék(ek) vételárának visszatérítését kéri, a vételár számlán feltüntett összege Ft-ban (HUF) kerül visszafizetésre.
 6. Készpénzes fizetés – az Alza bemutatótermében és utánvét esetén a kiszállítás során

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és az Alza részére jóváírásra, a termék az Alza tulajdonában marad. 

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja. 

Amennyiben a Vásárló az Alza-val kötött szerződéstől eláll, vagy ha a Vásárló bármely más okból visszatérítésre jogosult, az Alza a vételárat a vásárlásnál használt fizetési móddal azonos módon téríti vissza. A visszatérítéshez szükséges helyes és pontos adatokat a Vásárló köteles az Alza részére megadni, az adatok pontatlanságából eredő károkért az Alza nem vállal semmilyen felelősséget.

Az Alza a befizetett összegekről számlát állít ki, a befolyó összegeket nyilvántartásában elkönyveli.

X. Kiszállítás

1. Általános szabályok

Az Alza a termékeket független szállítmányozó céggel együttműködve vagy elektronikus úton (digitális tartalom esetében) szállítja ki.

Az Alza nem garantálja a Vásárlók számára valamennyi – elméletben – elérhető szállítási mód igénybevételének lehetőségét. Egyes szállítási módok attól függően kerülnek a Vásárló részére kiajánlásra, hogy milyen távolságra van a kiszállítási cím, illetve milyen szállítási kapacitások állnak az Alza részére rendelkezésre adott pillanatban. Vis maior vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, az Alza nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

A szállítás kapcsán felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a www.alza.hu webáruházban mindig naprakészen elérhetők.

A kiszállítás helye szerinti, illetve a csehországi munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik. 

2. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy – az Alza részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő – meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg. 

Amennyiben a Vásárló a megrendelt és már kifizetett terméket az Alza Bemutatótermében veszi át, úgy ahhoz az általa megadott telefonszámra megküldött PIN kód bemutatása szükséges. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a PIN kódhoz harmadik személy ne férjen hozzá, illetve azt harmadik személy ne használhassa fel.

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállított termék hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szállítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását. 

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni e-mailben az [email protected] e-mail címre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt faxon, emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni az Alza részére a fent megjelölt hivatalos elérhetőségei valamelyikén. Amennyiben a Vásárló ezen bejelentés haladéktalan bejelentését elmulasztja, az Alza fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a felelősségét, amennyiben a sérülés nem a szállítással összefüggésben keletkezett. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági igényekre vonatkozó jogát. 

XI. Elektronikai hulladék kezelése

Az elektromos és elektronikus berendezések, amennyiben azokat már nem használják, vagyis hulladékká válnak, olyan veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatást fejthetnek ki a környezetre és az emberi egészségre amennyiben azokat nem megfelelő módon kezelik.

A Vásárlók a használaton kívüli elektromos és elektronikus berendezéseket az Alza által az Alza bemutatóterménél (Budapest XIII. - Róbert Károly krt. 54-58 )biztosított szelektív hulladékgyűjtő pontoknál adhatják le.

A Vásárló jogosult a nagyobb elektromos vagy elektronikus háztartási berendezések hulladákainak – abban az esetben, ha az elszállítani kért és hulladékká vált elektromos vagy elektronikus berendezés rendeletetése azonos az Alzától vásárolt új termékkel – elszállítását kérelmezni az Alzától a vásárlás során olyan módon, ahogyan a megrendelés történik. Ebben az esetben az Alza a független szállítmányozó céggel elszállíttatja.

A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések fentiek szerinti elszállíttatása esetén az Alza a Fogyasztó részére utalványt biztosít, amelyet új elektromos vagy elektronikus berendezés Alzától való megvásárlása esetén lehet felhasználni. A vásárlási utalvány értéke [*] forint, melyet annak kibocsátásától számított 3 hónapon belül lehet felhasználni az Alzától történő bármely vásárlás során. A Vállalkozást ilyen utalvány nem illeti meg a fentiek szerinti elszállítattás esetén sem. 

XII. Panaszkezelés, jogérvényesítés

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

Az Alza a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

Panaszügyintézés az Alzánál: Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogainak megsértését észleli az Alza eljárásával kapcsolatban, jogosult panasszal élni az Alza ügyfélszolgálatánál. E-mailen panasz tehető az [email protected] e-mail címen, telefonon a 06-1-701-1111 telefonszámon. Az írásban tett panaszt az Alza annak beérkezését követően 30 napon belül érdemben, írásban megválaszolja, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Alza a panaszos részére az érdemi válaszhoz mellékelve megküldi a panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát is.

Hatósághoz fordulás lehetősége: A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetőleg a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A hivatalok elérhetőségeiről a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Békéltető testületi eljárás lehetősége: Amennyiben az Alza és a fogyasztónak minősülő Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Alza-val történő egyeztetés során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulni és kezdeményezheti a Testület eljárását. Az Alza a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testület előtti eljárást és együttműködési kötelezettség terheli az eljárásban. Az Ön lakóhelye szerint illetékes békéltető testületről tájékozódjon a fogyasztovedelmireferens.hu/hatosagok-es-bekelteto-testuletek-elerhetosegei internetes oldalon.

Bírósághoz fordulás joga: A Megrendelő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

EU-vitarendezési platform: A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

Az Alza azt javasolja Vásárlóinak, hogy a helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba az Alzával.  

Jelen ÁSZF 2021. január 01. napjától hatályos, a korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti.

Nyomtatás
P-DC1-WEB05
30 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
Több infó
Felhívunk és szakértői tanácsot adunk
06-1-701-1111
Kérdés a rendeléssel kapcsolatban
Kérdés a termék(ek)kel kapcsolatban
Kérjük, add meg a telefonszámodat:
Keress minket
Az Ön adatainak védelme fontos számunkra Mi, az Alza.cz a.s., azonosítószám: 27082440, sütiket használunk a weboldal működőképességének biztosításához, és a beleegyezéseddel weboldalunk tartalmának személyre szabásához is. Az "Értem" gombra kattintva elfogadod a sütik használatát és a weboldal viselkedésével kapcsolatos adatok átadását a célzott hirdetések megjelenítésére a közösségi hálózatokon és más weboldalakon található hirdetési felületeken.
További információ Kevesebb információ