Amennyiben a vásárlás az Alza.cz a.s. raktárából történt


Amennyiben a vásárlás az Alza.cz a.s. raktárából történt


Általános Szerződési Feltételek


I. Bevezető rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az Alza.cz a.s.-vel, KSH-szám: 27082440, székhelye: Prága 7, Jankovcova 1522/53, irányítószám: 170 00, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, B 8573 lajstromszámon leányvállalataival, mint eladóval (a továbbiakban: Alza).

Részletes információ az Alzáról a www.alza.hu weboldalon a "Rólunk" szóló fejezetben olvasható.

A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az Alzával. 

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az Alzával. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el. 

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az Alza honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismertő, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Vásárló tudomásul veszi, hogy az Alza által forgalmazott, illetve az Alzától történő termék vásárlása során a Vásárló nem jogosult az Alza szerződéses partnerei, illetve az Alza által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a felek között.  

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.  

Amennyiben Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit.

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

Az Alza kijelenti és szavatolja, hogy:

 1. A távolsági kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra (Az Alza nem számít fel további díjat a vásárló internet/telefon szolgáltatójának; ez azonban nem vonatkozik a szerződéses kiszállítások díjára).
 2. Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az Alzától, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt az Alza előre jelezte és azt Vásárló külön kérte.
 3. Az Alza nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben az Alza folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén, mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről).
 4. Ellenkező kikötés hiányában, a licenc díja a határozatlan időre szóló licenc szerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik.
 5. Az Alza által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonbana kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat.
 6. Fogyasztó a következő időpontoktól számított 30 napon belül jogosult a szerződéstől elállni indoklás nélkül (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):
 1. az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);
 2. az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén); 
 3. az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
 4. a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.

Az elállás feltétele - a termék visszaküldésén túl -, hogy a Vásárló az Alza címére (Alza.hu Kft - 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58., e-mail cím: [email protected]) írásbeli nyilatkozatot küldjön vagy az Alza weboldalán található Űrlapot kitöltse, illetve az Alza üzletében ilyen tartalmú szóbeli nyilatkozatot tegyen. A gördülékenyebb ügyintézéshez e-mail helyett használja a Kapcsolati Űrlapot. 

 1. A szerződés megkötését megelőzően lehet a hibásan felvitt regisztrációs adatokat (adatbeviteli hibákat, félrekattintásokat) javítani. 
 2. A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:
 1.  Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor;
 2.  Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac – Alza által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;
 3.  Amennyiben az áru Fogyasztó kívánságának/igényének megfelelően átalakítva/testreszabva kerül kiszállításra;
 4. A gyorsan mozgó fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;
 5. Amennyiben Fogyasztó kifejezett kérésére, a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);
 6. Lezárt csomagok szállításának esetében, amikor Fogyasztó a lezárt csomagolást felnyitja és a terméket higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni; A vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorok, stb.). 
 7. Hangfelvételek / videófelvételek / PC programok esetében, amennyiben ezeknél a termékeknél az eredeti csomagolás megsérült; 
 8. Újságok, folyóiratok és magazinok esetében;
 9. Amennyiben a vásárolt szolgáltatás más vállalkozó által meghatározott időpontra vonatkozó utazási vagy szabadidős szolgáltatás;
 10. Digitális tartalom kézbesítése esetén (amennyiben a digitális tartalom Fogyasztó előzetes és kifejezett hozzájárulásával, a felmondási idő lejárta előtt nem fizikai hordozón kerül leszállításra. Az Alza felhívja a figyelmet arra, hogy az online tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződéstől nem lehet elállni).
 1. A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítás igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Fogyasztó állja.
 2. Ha a Fogyasztó a szokásostól eltérő fuvarozási mód választásával küldi vissza a terméket, az Alza nem köteles az ebből fakadó többletköltséget megtéríteni.
 3. Fogyasztó köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát.
 4. A szerződések (illetőleg a számlák) elektronikus archívumban mentésre kerülnek, amihez minden Alza felhasználónak lehetősége van a saját felhasználói fiókján keresztül hozzáférni.
 5. Az esetleges panaszt e-mailen ([email protected]), postai levélben vagy (Alza.hu Kft - 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) vagy a Kapcsolati Űrlapon keresztül, vagy az Alza üzletében személyesen lehet leadni, illetve a Vásárló jogosult azt az illetékes fogyasztóvédelmi/felügyeleti hatóságok részére előterjeszteni. 
 6. Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, melytől a termék végleges ára eltérhet. Alza a vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy az Alza raktárába leszállításra került. Amennyiben a termék ára változik, úgy a különbözetet az Alza visszautalja a vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy a vásárló köteles azt az Alza részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben a vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől.
 7. Az Alza jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik (azaz meghaladja a 14 napot), a vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és Alzától - ezen körülmények változására tekintettel - nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy Alza jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a vásárlót értesíteni.
 8. Alza 48 órán belül köteles visszaigazolást küldeni.
 9. Amennyiben Alza nem küldi meg a visszaigazolást 48 órán belül, akkor az ajánlati kötöttség alól mentesül.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Alza által forgalmazott termékek elsősorban Csehországban való használatra vannak kialakítva, így az elektronikus eszközök Europlug csatlakozóval vannak ellátva. Az ettől való eltérés nem tekinthető hibás teljesítésnek. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket az Alza címére (Alza.hu Kft - 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) kell visszaküldenie. 

III. Megállapodás

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja az Alza által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a „kosárba teszi“ szerződést köt az Alzával. A Vásárló szerződést köthet az Alza vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.  

Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést az Alza befogadta. Az Alza az nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). A Vásárlót az Alza a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

Az Alza a megerősítő emailben mellékletként elküldi a hatályos ÁSZF-jét és Reklamációs Kódexét. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a felek közös megállapodása vagy a törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni. 

A megkötött szerződést az Alza legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre. 

2. Szállítás

Az adásvételi szerződéssel az Alza vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve a digitális tartalmat/licencet a Vásárló részére szolgáltatja és a Vásárló a terméken tulajdonjogot, illetve a digitális tartalomon felhasználási jogot szerez; míg Vásárló vállalja, hogy a terméket/digitális tartalmat az Alzától átveszi és annak vételárát kifizeti. 

Az Alza a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette. Ugyanez vonatkozik a megvásárolt licencekre és szolgáltatásokra is a megfelelő módosításokkal. 

Az Alza leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval és biztosítja, hogy Vásárló a termék tulajdonjogát, illetve a licenc felhasználási jogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

Az Alza szerződésszerűen teljesít, ha Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja, továbbá Vásárlót a kiszállításról időben értesíti.

Vállalkozások esetében az Alza teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az Alza a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében az Alza teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi. 

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a megállapodásban szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó; kivéve, ha Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket. 

Az Alza Vásárlónak a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le. 

Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az Alza a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy a megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre. 

A Fogyasztó a rendeléstől elállhat, amennyiben az Alza arról tájékoztatja, hogy a várható kiszállítási időponthoz képest a rendelt termék [*] nappal később kerül kiszállításra. Ilyen esetben a fogyasztó a teljes vételár visszatérítésére jogosult, melyet az Alza részére [*] banki munkanapon belül teljesít, a fogyasztó bankszámlájára történő banki átutalással.

3. Kárveszély

A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha Vásárló részére más termék lett kiszállítva, vagy a termék használatához szükséges dokumentum hiányos. 

Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját az Alza részére. Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés az Alzának felróható. 

A kárveszély átszállását követően Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. 

A kárveszély viselése akkor száll át Vásárlóra, amikor Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy az Alza biztosította annak megtekintését és kipróbálását. 

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az Alza szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben Vásárló a termék átvételével késedelmbe esik, úgy Alza – előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

4. Szavatosság (Alza)

Az Alza szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Igy Alza szavatolja, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

 1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az Alza vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.
 2. A termék használható arra a célra, amit az Alza meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.  
 3. A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.
 4. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.
 5. Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. 

Ellenkező kikötés hiányában, a vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

 1. olyan hibákra, melyre tekintettel a vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
 2. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
 3. a szokásos használat során keletkezett hibákra, amelyek a Vásárló számára már az átvételkor nyilvánvalóvá váltak; vagy
 4. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) reklamációt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül. Amennyiben azonban az adott termék szavatossági ideje fel van tüntetve a terméken, akkor a reklamációs időszak lerövidül és a termék csomagolásán szereplő szavatossági idővel ér véget. 

Az egyes reklamációs időszakok a Reklamációs Kódexben kerülnek részletesebben meghatározásra. 

Vállalkozókra más reklamációs időszakok vonatkozhatnak, mely eltérő időszak az egyes termékeken kerül meghatározásra. Az ilyen termékek megjelölése a következő:

A hibás teljesítés nem reklamálható, ha Vásárló a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát Vásárló okozta. 

Abban az esetben ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére. 

Amennyiben aVásárló szavatossági javítást kér és a javított terméket nem veszi át a megadott határidőben úgy Alza jogosult minden késedelmes nap után bruttó 200 Ft tárolási díjat felszámítani. Amennyiben a Vásárló a javítási értesítő kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével sem veszi át a terméket, úgy Alza jogosult a terméket a tárolási díj fedezése érdekében értékesíteni. 

5. Súlyos szerződésszegés 

Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult: 

 1. a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor Vásárló csak a meghibásodott alkatrészre cseréjét kérheti, amennyiben ez nem lehetséges, Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;
 2. a hiba kijavítására;
 3. a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy
 4. a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja az Alzát, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak az Alza jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát az Alza nem javítja ki belátható időn belül vagy az Alza akként tájékoztatja Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. 

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont). 

Abban az esetben, ha az Alza nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha az Alza nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna Fogyasztónak. 

6. Kisebb szerződésszegések 

Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból. 

Az Alza jogosult a hiányzó alkatrészt leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása az Alza belátása szerint kijavítással vagy új termék kiszállításával történik. 

Amennyiben az Alza nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak az Alza jóváhagyásával tud. 

7. Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. 

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, Vásárló köteles az Alza részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) az Alza költségére visszaküldeni. 

Amennyiben Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben és gondossággal megállapítható lett volna), úgy Vásárló a szavatossági jogai gyakorlására nem jogosult. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát Vásárló megállapította és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azonban ezen igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő.

8.Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében az Alza vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is. 

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. Amennyiben a megvásárolt terméket nem az Alza, hanem harmadik fél helyezi üzembe, a szavatosság attól a naptól kezdődik, amikor a termék üzembe lett helyezve, feltéve, hogy a Vásárló által megrendelt termék az átvételétől számított 3 héten belül üzembe helyezésre kerül és Vásárló az üzembe helyezéssel kapcsolatosan az együttműködését biztosította. 

Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt Vásárlóra. 

9. Digitális tartalom

Az Alzától vásárolt digitális tartalmak használatával kapcsolatban (beleértve a szoftver, PC, játékkonzol stb.) Vásárló köteles betartani a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeket és az adott termékre vonatkozó szerzői jogi és egyedi licenc feltételeket (pl.: EULA). Amennyiben Vásárló ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy valamennyi kárért felelős és büntetőjogi következményekkel is számolhat. 

A digitális tartalom természetes személy vásárlói (akik kizárólag magánszemélyek lehetnek) akár közvetetten vagy közvetlenül, kizárólag csak személyes használatra és egyéb nem gazdasági vagy üzleti haszonszerzési célra jogosultak a digitális tartalmat használni, kivéve ha a licenc feltételei erről másként nem rendelkeznek. A Vásárló - a szerzői joggal, más jogszabályokkal vagy a licenc használati feltételekben meghatározottakkal ellentétesen - nem jogosult lemásolni vagy más módon reprodukálni, további másolatokat, kivonatokat készíteni és megváltoztatni a megvásárolt digitális tartalmat a szerzői joggal, vagy más jogi szabályozással vagy a licenc használati feltételekben meghatározottakkal ellentétesen. A digitális tartalomhoz való hozzáférés megtagadható vagy a licenc használat deaktiválható, ha a digitális tartalom illegális tevékenység eredményeként került a felhasználó birtokába. 

A jelen ÁSZF rendelékezései vonatkoznak az Alza által Vásárló részére ajándékként adott digitális tartalmakra is.

IV. Elállás

Az Alza azt tanácsolja a vásárlóinak, hogy a készülékkel kapcsolatos szerződéstől való elállás előtt, a készüléken lévő személyes adatokról készítsenek biztonsági mentést, majd utána a készülékről azokat töröljék le.

1. Fogyasztó

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, melyet az Alza a fogyasztónak minősülő vásárló javára 30 napra terjeszt ki. Az elállási időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet (ha a Felek nem rendelkeznek másként):

 1. a termékek átvételétől (adásvételi szerződés estén);
 2. az utolsó kiszállítás átvételétől (többféle termék adásvételi szerződése / többféle alkatrész kiszállítása esetén);
 3. az első szállítás átvételétől (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
 4. a szerződés megkötésének napjával.

Fogyasztó elállhat a szerződéstől akként, hogy kitölti és elküldi az itt található online űrlapot. Amint Fogyasztó elküldte a kitöltött űrlapot, azt az Alza írásban késedelem nélkül megerősíti.

A Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld az Alza címére: (Alza.hu Reklamáció 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) vagy e-mail cím: [email protected]). A Fogyasztó jogosult elállási nyilatkozatát az Alza üzletében szóban megtenni. A Fogyasztó az elállását jogosult az Elállási Minta használatával megtenni.

Amennyiben Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy Fogyasztó az Alza által kiszállított termékeket az Alza részére a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni.

Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta. Ha a visszaküldendő termékhez bármilyen tartály is tartozik, akkor azt üresen kell visszaküldeni. 

A fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) vonatkozó adásvételi szerződésektől csak abban az esetben lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva és az eredeti csomagolásban található. 

Amennyiben Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, Fogyasztó köteles a terméket az Alza részére és címére visszaküldeni, továbbá a szerződéses dokumentum számát és a bankszámlaszámát megadni. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.     

Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik. 

Amennyiben Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy az Alza részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon visszafizeti. 

Amennyiben Fogyasztó eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha Fogyasztó a terméket az Alzának visszavitte vagy Fogyasztó igazolja, hogy a terméket az Alza részére visszaküldte. 

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben a részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy az Alza és Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, amennyiben Fogyasztó az elállási jogával élve 30 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt az Alza részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül az Alza részére megfizetésre, úgy az Alza jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

2. Egyéb

A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja, illetve ha az adásvétel tárgya grafikai kártya volt.

Amennyiben a Vállalkozó az Alza hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

Amennyiben az Alza hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől
 14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Alza a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket az Alza ismét értékesíteni tudja.

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre: 

 1. A a termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg.
 2. A termék hibássá minősítése előtt Vásárló használta a terméket.
 3. A terméket Vásárlónak nem felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY
 4. A terméket Vásárló azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket Vásárló a rendeltetésszerű használat során elfogyasztotta, elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy Vásárló köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni az Alzát a termék használatából származó haszon összegéig.

Amennyiben a vásárló elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni. 

3. Cashvoucher szolgáltatás a vásárlástól való elállás esetén

A Cashvoucher olyan alternatív kifizetési szolgáltatás, amelyet az ügyfél beleegyezésével alkalmazhatunk abban az esetben, ha a vásárló az elállási időn belül (törvényileg 30 nap vagy a vásárló által megvásárolt hosszabb időszak, maximum 2 hónap) a termék árának visszafizetését kéri. A Cashvoucher szolgáltatás pontos felételeit megtalálja: itt.

V. A személyes adatok védelme és biztonsága 

A Vásárlók személyes adatainak feldogozásánál az Alza részéről a következő feltételekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmét: A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

VI. Munkaórák

Az Alza a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén az Alza semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető. 

VII. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltüntett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek Fogyasztó által az adott termékre fizetendőek (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, ami a Vásárló választása szerint a „Kosárban“ feltüntetésre kerül). 

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek. 

Az "eredeti ár" a szóban forgó termékek/szolgáltatások/licencek azon árára utal, amelyen a termék eredetileg az Alza webáruházban elérhető volt vagy az a gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár, amely nem tartalmaz semmilyen bónuszt, promóciót, különleges ajánlatot és egyéb kedvezményt. Ez az „eredeti ár“ mindig megjelenik az eladási ár mellett, amely így jobban tükrözi a termék piaci árszintjét.  

Vásárló tudomásul veszi, hogy az Alza és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára az Alza belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az Alza a Vásárlót tájékoztatja. 

Az Alza fenntartja a jogot, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről az Alza Vásárlót tájékoztatja. Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az adásvételi szerződés az Alza és a Vásárló között nem jön létre, elsődlegesen olyan esetekben, mikor a Vásárló – az Alza információs rendszere hibájából – véletlenszerűen/hibásan feltüntetett áron rendeli meg a terméket. Ilyen esetekben az Alzának jogában áll elállni a szerződéstől azután is, hogy a Vásárló megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt. Az Alza ilyen esetben értesíti a Vásárlót a történtekről. Példák az ár hibásan történő feltüntetésére:

 • A termék ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a beszerzési árat);
 • A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van; 
 • A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 • Az Alza felhívja a figyelmet, hogy információs rendszere az egyértelműen hibás árral ellátott termékeknél is automatikusan azt az információt tünteti fel, hogy akciós, ill. kiárusításban lévő termékről van szó. Amennyiben kérdéses, hogy a termék ára ténylegesen leértékelt vagy csak szemmel láthatóan hibáról van szó, a Vásárló köteles kapcsolatba lépni az Alzával az ár ellenőrzése érdekében. 

Az Alza fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek tekintse, amennyiben személyes adatokkal, hitelkártyával, stb. való visszaélés történt, vagy közigazgatási, rendészeti hatósági beavatkozása történt; ilyen esetben az Alza a Vásárlót értesíti.    

Az Alza érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre: 

 • A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 • A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 • A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 • Ha az Alza tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és az Alza a Vásárló íly módon történő szerzését jogalap nélküli gazdagodásnak tekinti. 

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

 1. az Alza által működtetett webáruházon keresztül (e-shop); vagy
 2. e-mailben, amit az [email protected] emailcímre kell elküldeni (kizárólag fogyasztók rendelhetnek ilyen módon).

Az Alza telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a hét minden napján 08:00 órától 20:00 óráig (UTC+01:00) telefonon is leadható megrendelés.

Az Alza azt javasolja, hogy a webáruházban történő megrendelés leadásakor Vásárló jelentkezzen be a regisztrált felhasználói fiókjába. A nyilvános hozzáféréssel történő bejelentkezéskor az Alza azt javasolja Vásárlóknak, hogy a megrendelés leadása után jelentkezzenek ki az Alza fiókjukból. 

A Vásárlónak elküldött emailben megtaláható a pontos kiszállítás idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók. 

IX. Fizetési módok

Az Alza saját döntése alapján a következő fizetési módokat kínálja fel:

 1. banki átutalás;
 2. bankkártyás fizetés (MasterCard/Visa), a Vásárló által megadott kártyaadatokat a jövőbeli kifizetések miatt a releváns bank automatikusan megjegyzi, (ezt az opciót a Vásárló a saját Alza fiókjában a "Személyes Adatok" menüpontban törölheti);
 3. Paypal fizetési mód;
 4. bankkártyás vagy készpénzes fizetés helyben (amennyiben a Vásárló a bemutatóteremben bankkártyával fizet, a bankkártya adatait és a PIN kódját köteles diszkréten kezelni). 
 5. készpénzes utánvétellel történő fizetés;
 6. Bitcoin fizetési mód.

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és az Alza részére jóváírásra, a termék az Alza tulajdonában marad. Az összeg átutalásával kapcsolatos kárveszély a jóváírással száll át az Alzára.

A megrendelés leadását követően Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja.

Az Alza a befizetett összegekről számlát állít ki, a befolyó összegeket nyilvántartásában elkönyveli.

X. Kiszállítás

1. Lehetőségek 

Az Alza a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve vagy elektronikus úton (digitális tartalom esetében) szállítja ki.

Vis major vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, az Alza nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

A felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a www.alza.hu webáruházban elérhetők.

A kiszállítás helye szerinti, illetve a csehországi munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik. 

2. Egyéb rendelkezések

Amennyiben Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó,  akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy – az Alza részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő – meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg. 

Amennyiben a Vásárló a megrendelt és már kifizetett terméket az Alza Bemutatótermében veszi át, úgy ahhoz az általa megadott telefonszámra megküldött PIN kód bemutatása szükséges. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a PIN kódhoz harmadik személy ne férjen hozzá, illetve azt harmadik személy ne használhassa fel.

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, Vásárló köteles a szálítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását. 

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben az [email protected] emailcímre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt faxon, emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni az Alza részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza Vásárló szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben az Alza jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

XI. Szavatosság

A szavatosság feltételeit és körülményeit az Alza Reklamációs Kódexe és a vonatkozó jogszabályi előírások szabályozzák. Általában a jótállási jegyet a vásárlási bizonylat helyettesíti (Reklamációs Kódex). 

XII. Panaszkezelés, jogérvényesítés

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

Az Alza a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

Az Alza és a vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310.; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail címe: [email protected]; Telefon: (1) 488 2186) fordulni vagy Online Vitarendező (ADR / ODR) eljárást kezdeményezni. Ebben az esetben Vásárló kapcsolatba léphet az ODR entitással

A Fogyasztók jogosultak fogyasztói panaszukkal az illetékes kormányhivatalhoz fordulni, illetve fogyasztóvédelmi panaszukat ügyfélkapun keresztül benyújtani. Az Alza székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (Székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 19.; E-mail címe: [email protected]; Telefon: (1) 450 2598). Bővebb információ a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon érhető el.

Az Alza azt javasolja Vásárlóinak, hogy helyzet megoldása érdekében először lépjen kapcsolatba az Alzával.  

Jelen ÁSZF 2020. május 18. napjától hatályos, a korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti.


Nyomtatás

30 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
P-DC1-WEB05
30 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
Több infó
Felhívunk és szakértői tanácsot adunk
06-1-701-1111
Kérdés a rendeléssel kapcsolatban
Kérdés a termék(ek)kel kapcsolatban
Kérjük, add meg a telefonszámodat:
Keress minket
Az Ön adatainak védelme fontos számunkra Mi, az Alza.cz a.s., azonosítószám: 27082440, sütiket használunk a weboldal működőképességének biztosításához, és a beleegyezéseddel weboldalunk tartalmának személyre szabásához is. Az "Értem" gombra kattintva elfogadod a sütik használatát és a weboldal viselkedésével kapcsolatos adatok átadását a célzott hirdetések megjelenítésére a közösségi hálózatokon és más weboldalakon található hirdetési felületeken.
További információ Kevesebb információ