Letní výprodej Všude vedro, doma ne
Termékkatalógus

Facebook nyereményjáték – Facebook üzenőfali

NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A „Facebook nyereményjáték” elnevezésű üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Alza.hu Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-286873; adószám: 25745849-2-41) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező magyar állampolgár - a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem tartozó - cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. a www.facebook.com alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Weboldal”) található „www.facebook.com/alza.hu” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén található üzenőfali játékkal (”Üzenőfali játék)” játszik, melynek során válaszol az Üzenőfali játékban feltett kérdésre, továbbá

2.1.2. elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (teljes név, születési idő, e-mail cím, postacím, telefonszám) a Játékkal összefüggő - a 7. pontban írtak szerinti - kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, amennyiben egy (1) Játékos több Pályázatot küld be, úgy a Szervező az időben legkorábban beküldött Pályázatát fogja csak figyelembe venni a Játék során

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervezőmunkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Pályázat beküldésekor a Facebook profiljuk és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. 

2.7. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az ezen bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.11. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték 2021. június 28. napján 10:00 órakor indul és 2021. július 4. napján 20:00 órakor zárul. 

A nyertes Pályázat kiválasztásának ideje: 2021. július 5. napján

4. A JÁTÉK MENETE ÉS RÉSZLETEI: NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során a Rajongói oldalon elérhetővé teszi az Üzenőfali nyereményjátékot, amellyel a Rajongói oldal tagjai a Játék időtartama alatt játszhatnak. A Játékosoknak egy feltett kérdésre kell válaszolniuk, a Szervező pedig egy nyertes Pályázatot fog kiválasztani egyedi mérlegelés alapján, mely győztes Pályázat beküldője a nyereményjáték posztban megnevezett ajándékot fogja megkapni. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és a hozzászólás elküldésével kifejezetten hozzájárul az Játékszabályzatban található Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakhoz.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatok közül saját maga választja ki a nyertes Pályázatot. Szervező a kiválasztást számos kritérium alapján végzi, elsődlegesen azonban a Pályázat kreativitását, eredetiségét és találékonyságát vizsgálja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a döntés a Szervező egyedi mérlegelése alapján történik.(székhely: Róbert Károly krt. 54-58, 1134 Budapest) 

4.3. Nyeremények

A Játékban a nyertes Pályázat díja: 1 db Roborock S6 Pure White robotporszívó. (”Nyeremény”)

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható , készpénzre nem váltható. 

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a 4.2 pontban írt kiválasztást követő 24 órán belül értesíti a nyertes Játékost a kommentre való válaszadással (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolni az oldalon keresztül privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, születési dátum, telefonszám, lakcím). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyereményt a Szervező elektronikusan juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott email címre. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 90 napon belül. A Szervező a Nyeremény átadásának lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok valótlanok, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó esetleges postaköltséget a Szervező viseli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1. A Játékban való részvétel és a Játék során történt adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a Játékos alábbi adatait az alábbi célra és jogalapon minden további feltétel vagy ellenérték nélkül a jelen 7. pontban foglaltak szerint kezelje:

Kezelt személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Név
 • Játékos beazonosítása
 • Játékban való részvétel
 • Nyeremény kézbesítése
 • Értesítés, kapcsolattartás
 • Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
 • Jog-és igényérvényesítés
 • Nyertesség esetén nyilvánosságra hozatal
Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Játék lezárásától számított 90 nap
Születési dátum
 • Annak megállapítása, hogy a játékos betöltötte a 18. évet
Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Játék lezárásától számított 90 nap
E-mail cím
 • Játékos beazonosítása
 • Játékban való részvétel
 • Nyeremény kézbesítése
 • Értesítés, kapcsolattartás
 • Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése
 • Nyertes közzététele
Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Játék lezárásától számított 90 nap
Lakcím
 • Nyeremény kézbesítése
 • Értesítés, kapcsolattartás
Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Játék lezárásától számított 90 nap
Telefonszám
 • Értesítés, kapcsolattartás
Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Játék lezárásától számított 90 nap

A Szervező köteles gondoskodni arról, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) megtartásával történik.

7.3. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), korlátozását vagy helyesbítését (helyesbítési jog) az info@alza.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1530 Budapest, Pf.: 5, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni.

7.3. Az adatok kezelője: Alza.cz a.s. (székhely: Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, Cseh köztársaság, cégjegyzékszám: 27082440, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, B 8573 lajstromszámon)

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az Alza.cz a.s. mint adatfeldolgozó végzi. 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. Szervező szintén fenntartja magának a jogot, hogy kizárja azon Játékosokat a nyertesek köréből, akik a Facebook profiljukat kizárólag játékok megosztására használják.

8.5. Ha a Játékos a Pályázat beküldése (komment írása) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

8.9. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Budapest, 2021. június 28.

0
Nyomtatás
Alza fiókom Bejelentkezés Hogyan vásárolj Rólunk
Szállítás ide:
P-DC1-WEB10
27 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
Több infó
Felhívunk és szakértői tanácsot adunk
06-1-701-1111
Kérdés a rendeléssel kapcsolatban
Kérdés a termék(ek)kel kapcsolatban
Kérjük, add meg a telefonszámodat:
Keress minket
Az Ön adatainak védelme fontos számunkra Mi, az Alza.cz a.s., azonosítószám: 27082440, sütiket használunk a weboldal működőképességének biztosításához, és az Ön beleegyezésével weboldalunk tartalmának személyre szabásához is. Az "Értem" gombra kattintva elfogadja a sütik használatát és a weboldal viselkedésével kapcsolatos adatok átadását a célzott hirdetések megjelenítésére a közösségi hálózatokon és más weboldalakon található hirdetési hálózatokon.
További információ Kevesebb információ