Levé ucho Alza dny Visa

Az Alza.hu Kft. KORRUPCIÓELLENES SZABÁLYZATA

Bevezetés

Az Alza.hu Kft, Cg. 01-09-286873, bejegyzett székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58, Magyarország (a továbbiakban: "Társaság") kijelenti, hogy határozottan ellenzi mind a korrupciót, mind a bármilyen formában megnyilvánuló korrupt gyakorlatot, és annak megelőzésére törekszik. Ennek érdekében a Társaság az alkalmazottaira, munkatársaira és üzleti partnereire egyaránt vonatkozó korrupcióellenes szabályzatot tesz közzé.

Elkötelezettek vagyunk a tisztességes, igazságos és átlátható üzleti tevékenység mellett, és a korrupcióval szemben zéró tolerancia elvet alkalmazunk.

A Társaság alapvető érdeke a korrupció elleni hatékony és eredményes küzdelem. Alapszabály, hogy még a legjövedelmezőbb üzlet miatt sem éri meg kompromittálni cégünket, és kockára tenni a Társaság egészének vagy alkalmazottainak jó hírnevét és hitelét.

A vállalati kultúrát és az erkölcsi elveket elmélyítve minden körülmények között biztosítjuk a legmagasabb etikai normák betartását, valamint tiszteletben tartjuk és erősítjük Társaságunk jó hírnevét.

I. cikk - Célkitűzések

A Korrupcióellenes Szabályzat úgy került megfogalmazásra és alkalmazásra, hogy a Magyar Köztársaság érvényes jogszabályaival és a Társaság belső értékeivel összhangban elősegítse a korrekt, becsületes, tisztességes és átlátható vállalkozást.


A Korrupcióellenes Szabályzat szövege általános tapasztalatokon alapul, követi a Magyar Köztársaság jogrendje által meghatározott szabályokat, és célja:


 1. korrupt gyakorlattal szembeni zéró tolerancia az üzleti kapcsolatokban,
 2. minden üzleti kapcsolat esetében átlátható és tisztességes feltételek alkalmazása,
 3. korrupt környezet kialakulását megelőző aktív intézkedések,
 4. korrupt gyakorlat megelőzése és detektálása,
 5. munkavállalók rendszeres képzése,
 6. yanús viselkedésformák bejelentése és kiértékelése.

II. cikk - Hatály

Jelen szabályzat egyaránt kötelezi a Társaság minden alkalmazottját, üzleti partnerét és más, a Társaság nevében vagy érdekében eljáró személyt. Jelen szabályzat a Társaság korrupcióval, csaló vagy kényszerítő gyakorlattal szembeni állásfoglalását fejezi ki. Mindezen gyakorlatok magukban foglalhatják - nem kizárólagos jelleggel - a következőket: vesztegetés, csalás, a társaság vagyonának eltulajdonítása vagy az azzal való visszaélés, pénzeszközök magánszámlákra történő átutalását elfedő számvitel-hamisítás, bizalommal való visszaélés, a Társaság belső információinak harmadik feleknek történő átadása, illetve az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések, esetleg a Társaság kötelező hatályú belső előírásinak megszegéséhez vezető más magatartás.

III. cikk - Fogalom-meghatározás

Korrupció

Lefizetés

Olyan kenőpénzre vagy bármilyen más tiltott előnyre, esetleg annak kilátásba helyezésére vonatkozó közvetlen vagy közvetett kérés, ígéret, ajánlat, amely megzavarhatja vagy befolyásolhatja a megvesztegetett személytől elvárt kötelezettségek vagy eljárások megfelelő teljesítését, függetlenül attól, hogy erre személyes megvesztegetés útján, vagy harmadik személyen, szervezeten keresztül kerül sor.

Kenőpénz elfogadása

Kenőpénz vagy más megengedhetetlen előny, teljesítés adott személy általi, esetleg harmadik személy, szervezet útján történő, jelen korrupcióellenes szabályzat megsértésével járó elfogadása.

Jelen korrupcióellenes szabályzat értelmében a pénzügyi teljesítés formáját öltő ajándék elfogadása vagy felajánlása minden esetben vesztegetésnek - kenőpénz elfogadásának minősül, és szigorúan tilos.

Ajándék

Ajándéknak minősül egy vagyontárgy az érintett személy beleegyezésével más személyre történő ingyenes átruházása. Ugyanakkor ez lehet bármilyen olyan előny, szolgáltatás vagy juttatás is, amelyet harmadik fél nyújt a Társaság alkalmazottjának, vagy fordítva, a Társaság alkalmazottja nyújt egy harmadik félnek anélkül, hogy bármilyen teljesítést vagy ellenszolgáltatást várna el a megajándékozottól, illetve le kívánná kötelezni azt, vagy elkötelezettség érzetet kívánna ébreszteni benne. Jelen szabályzat alkalmazásában ajándéknak minősül minden olyan teljesítés vagy előny, amely nem pénzügyi juttatás formáját ölti. A Társaság továbbá világosan meghatározza azon ajándék formáját és értékét, amelyet a munkavállaló elfogadhat, ill. felajánlhat .

IV. cikk - A korrupt gyakorlat tilalma

A Társaság zéró tolerancia politikát alkalmaz mind a korrupt gyakorlattal, mind a vesztegetéssel szemben. A Társaság korrupcióellenes szabályzatának bármilyen megsértése a hatályos jogszabályokkal és munkajogi előírásokkal összhangban kerül szankcionálásra.

Különösen tilos:

 1. Ösztönözni, tolerálni vagy elfogadni a Társaságon belüli korrupt gyakorlatot.
 2. Bármilyen olyan fizetést, szolgáltatást, juttatást vagy teljesítést kérni vagy elfogadni, amely közvetlenül ellentétes a Társaság korrupcióellenes szabályzatának megfogalmazásával.
 3. A Társaság korrupcióellenes szabályzatának szövegezésével vagy érdekeivel ellentétes magatartás elhallgatása, eltorzítása vagy bagatellizálása.

V. cikk - Összeférhetetlenség

Az üzleti tevékenységek terén minden alkalmazott elsősorban a Társaság iránt tartozik felelősséggel, és el kell kerülnie minden olyan tevékenységet, amely - akár csak látszólag is - akadályt gördíthet e felelősségviselés elé. Minden üzleti döntésnek összhangban kell lennie a Társaság belső előírásaival.

Érdekkonfliktus akkor következik be, amikor a munkavállaló érdeke ütközik a Társaság vagy a Társaság ügyfeleinek érdekeivel. Például amikor egy bizonyos személy jogtalan előnyhöz jut a Társaságban betöltött pozíciója miatt, vagy amikor az ilyen személyt olyan más kötelezettségek kötik, amelyek összeegyeztethetetlenek, vagy összeegyeztethetetlennek tűnnek a Társaság érdekeivel. Összeférhetetlenség esete akkor is felmerülhet, amikor egy személy pozíciója vagy a Társasággal szembeni felelőssége a szokásos munkavállalói juttatásokat meghaladó előnyökre kínál lehetőséget, vagy ha egy személy személyes vagy családi érdekei összeegyeztethetetlenek vagy összeegyeztethetetlennek tűnnek a Társaság érdekeivel, és így kölcsönösen konfliktusos kötődéseket hoznak létre.

Az összeférhetetlenség szigorúan tilos. Minden potenciális összeférhetetlenséget a lehető leggyorsabban jelenteni kell, amit követően a helyzet igazságos megoldása érdekében megfelelő lépésekre kerül sor.

Különösen tilos:

 1. Szándékosan olyan kapcsolatba lépni, amelynek keretén belül a munkavállaló előre tudja vagy feltételezi, hogy a saját érdekei ütköznek a Társaság érdekeivel. Ha egy alkalmazott csak az ilyen jellegű kapcsolat létrejötte után fedezi fel az összeférhetetlenséget, köteles haladéktalanul jelenteni e tényt a felettesének, aki összhangba hozza a szóban forgó kapcsolatot a Társaság korrupcióellenes politikájával.
 2. Munkavállalóként felelősséggel tartozni olyan ügyletekért, amelyek - akárcsak látszólagosan is - összeférhetetlenséggel járnak. A munkavállaló nem lehet személyesen oly módon érdekelt, hogy e tény befolyásolja az objektív és független véleményformálását.
 3. Rendeléseket, megrendeléseket vagy teljesítéseket nyújtani a munkavállaló, hozzá közel álló személyek vagy barátok tulajdonában lévő Társaság számára, ha ezt az együttműködést a Társaság vezetése nem hagyta előzetesen jóvá.
 4. Munkaviszonyba lépni velük, üzletrészeket birtokolni bennük vagy más módon együttműködni a Társaság üzleti partnereivel.
 5. Felhasználni a Társaság üzleti kapcsolatait, kapcsolattartóit, adatait vagy egyéb információkat saját maga vagy harmadik fél javára.
 6. Eltitkolni vagy elferdíteni minden olyan személyes vagy szakmai kapcsolatot, amely hátrányosan befolyásolhatja az átlátható és tisztességes üzleti kapcsolatokat.

VI. cikk - Ajándékok

Az ajándékozásnak, valamint az ajándékok elfogadásának összhangban kell lennie a Társaság belső előírásaival. A munkavállalók abban az esetben jogosultak az ajándék megtartására, ha:
 • annak bruttó (áfá-val együttes) összértéke nem haladja meg a 15 000 …… Ft összeghatárt.
 • Ajándéknak minősülnek az ételek, italok és más egyéb rövid lejárati idejű termékek.
 • Az ajándék reklámjelleggel bír . Vagyis az adományozó logója található rajta.

Abban az esetben, ha olyan ajándékot ajánlanak fel a Társaság alkalmazottjának, amely nem felel meg a Társaság belső szabályainak, az Alza.cz belső szabályzatának megfelelően haladéktalanul tájékoztatni kell erről az ajándékról a felelős személyt.

Az alkalmazottak különösen, ám nem kizárólagos jelleggel nem fogadhatnak el bármilyen tartózkodás, túra, utazás vagy kulturális, illetve egyéb társasági eseményekre szóló meghívás formáját öltő ajándékot. A kivételekhez a Társaság belső szabályainak megfelelő hivatalos jóváhagyásra van szükség.

Az alkalmazottak számára tilos a Társaság üzleti partnerei vagy harmadik felek részére olyan pénzügyi vagy anyagi ajándékokat ígérni, kínálni vagy nyújtani, amelyekre a szerződésükből következően nem jogosultak.

A felelős munkatárs felajánlhatja a Társaság áruját előre jóváhagyott nyereményjátékokba vagy más promóciós célokkal. Minden ilyen együttműködést szerződés alapján kell lebonyolítani, és az illetékes igazgató jóváhagyását igényli.

Bármilyen ajándékokkal vagy előnyökkel kapcsolatosan hivatalos személyeknek tett ígéret, illetve azok nyújtása közvetlenül sérti az érvényes jogszabályi előírásokat, és szigorúan tilos.

VII. cikk - Üzleti tárgyalások és pályázatok

A Társaság munkavállalói kötelesek minden üzleti tárgyalás és pályázat során elkerülni a hátrányos megkülönböztetést, az összes üzleti partner vonatkozásában biztosítani az egyenlő eljárást, valamint mindig átláthatóan és a Társaság érdekében cselekedni.

A korrupciós kockázatok olyan fontos tényezők, amelyek befolyásolják az üzleti partnerrel való kapcsolat felvételét vagy folytatását. A Társaság üzleti partnereinek az együttműködés teljes időtartama alatt megbízhatóknak, fizetőképeseknek kell lenniük, továbbá a korrupcióellenes politika terén azonos etikai és erkölcsi értékekkel kell rendelkezniük. Az üzleti partnerekkel kötött minden szerződés tartalmaz egy korrupcióellenes záradékot, amely kimondja, hogy az üzleti partner elkerüli a korrupció, valamint a Társaság korrupcióellenes politikájával ellentétes magatartás minden formáját.

VIII. Cikk - A tények ellenőrzése

Az olyan - különösen kulcsfontosságú és vezetői, illetve fokozott biztonsági kockázattal járó munkavállalói pozíciókat betöltő - jelöltek kiválasztásakor a Társaság a jelölt előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján leellenőrzi a jelölt általa átadott információkat, valamint kiértékeli az általános kockázatokat.

Az emberi erőforrások kockázatának felmérése előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás által korlátozott folyamatos biztonsági folyamat.

IX. Cikk - A korrupt gyakorlatok bejelentése

Az alkalmazott vagy a Társasággal együttműködő személy esetleges korrupciójáról, tisztességtelen vagy etikátlan magatartásáról minden információt haladéktalanul be kell jelenteni, és a Társaság azt megfelelően és gondosan kivizsgálja. Az akár névtelenül is megtehető, és a Társaság által minden esetben bizalmasnak tekintendő bejelentés alapján a bejelentők a Társaság költségén teljes jogi védelemben részesülnek, és biztosítva vannak arról, hogy bejelentéseiknek a Társaság fokozott figyelmet szentel, és megfelelően kivizsgálja azokat.

A Társaság Korrupcióellenes Szabályzatának megsértésével kapcsolatos indítványokat elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet benyújtani. A feladó transzparens módon tájékoztatást kap indítványa kézhez vételéről/rendezéséről. Mindennemű indítványt és információt mindig transzparenst módon dolgozunk fel, összhangban a Társaság vonatkozó belső irányelveivel.

X. cikk - A Korrupcióellenes Szabályzat megsértésének következményei

A Társaság Korrupcióellenes Szabályzatának megsértése a belső szabályok és értékek súlyos megsértésének minősül, és a Társasággal fennálló üzleti, szerződéses, munkajogi vagy más kapcsolat, viszony megszűnéséhez vezethet, illetve büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

XI. cikk - A Korrupcióellenes Szabályzat érvényessége

Jelen Korrupcióellenes Szabályzat 2022.03.10… napján lép hatályba, és a tájékoztatáson alapuló módosítás vagy frissítés útján végrehajtott visszavonásig érvényes.

Nyomtatás

28 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
P-DC1-WEB05
28 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
Több infó
Felhívunk és szakértői tanácsot adunk
06-1-701-1111
Kérdés a rendeléssel kapcsolatban
Kérdés a termék(ek)kel kapcsolatban
Kérjük, add meg a telefonszámodat:
Keress minket
Az Ön adatainak védelme fontos számunkra Mi, az Alza.cz a.s., azonosítószám: 27082440, sütiket használunk a weboldal működőképességének biztosításához, és a beleegyezéseddel weboldalunk tartalmának személyre szabásához is. Az "Értem" gombra kattintva elfogadod a sütik használatát és a weboldal viselkedésével kapcsolatos adatok átadását a célzott hirdetések megjelenítésére a közösségi hálózatokon és más weboldalakon található hirdetési felületeken.
További információ Kevesebb információ