A vásárlás jövője ApF v HU

AZ ALZA TÁRSASÁG ÁLTAL BEVEZETETT, ÜGYVÉDEKNEK ÉS ÜGYVÉDI IRODÁKNAK SZÓLÓ PROGRAM SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

  1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: „Szerződés“) kibocsátója az Alza.cz a.s. társaság, cégnyilvántartási szám: 27082440, adószám: CZ27082440, székhely: Prága 7, Jankovcova 1522/53, irányítószám: 170 00, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, B szakasz, 8573 sz. betét alatt (a továbbiakban: „Alza.cz“), címzettjei pedig az Alza.cz üzleti partnerei – ügyvédi irodaként tevékenykedő vállalkozások, kereskedelmi társaságok (a továbbiakban: „ügyvédi irodák“) továbbá egyéni ügyvédek és/vagy társult ügyvédek (a továbbiakban: „önálló ügyvédek“), akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják ezeket az együttműködési feltételeket, amennyiben az b2b@alza.hu  org@alza.hu e-mail címen regisztrálnak az Alza.cz ügyvédeknek és ügyvédi irodáknak szóló programjába, és ezáltal lehetőséget kapnak az e program (a továbbiakban: „Program“) keretében folytatott kereskedelemre, teljesítik a jelen Szerződés feltételeit, és az Alza.cz kifejezetten elfogadja a Programban való részvételüket (a továbbiakban: „Vevő“), mivel az Alza.cz-nek kizárólagos joga van arra, hogy meghatározza a Programban részt vevők körét.

  2. A Vevő Programban történő részvételének az Alza.cz általi megerősítése alapján az Alza.cz és a Vevő a hatályos 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv értelmében megkötik ezt az Szerződést.

  3. A felek kijelentik, hogy egymástól különálló jogi személyek, melyek nincsenek egymással alá- és fölérendeltségi viszonyban, és jelen Szerződést saját felelősségükre kötik meg, mindketten vállalva ezáltal a körülmények megváltozásából eredő kockázatot.

 2. TÁRGY

  1. 2.1. A jelen Szerződésben megállapított feltételek az Alza.cz aktuális készleteinek megfelelő kínálatában szereplő áruk, nyújtott szolgáltatások és licencjogosultságok (a továbbiakban: „termékek“ a Vevőnek az Alza.cz általi eladását szabályozzák, melynek során az Alza.cz kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes megrendelések és adásvételi szerződések alapján a Vevőnek eladja a Terméket, melynek különösen a típusa, mennyisége és ára jelen Szerződéssel összhangban és annak feltételei szerint kerül meghatározásra.

  2. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Terméket megfelelő módon és időben átveszi, és a vételárat az Alza.cz számára a jelen Szerződésben, illetve az ennek alapján megkötött adásvételi szerződésben megállapított összegben és határidőn belül megfizeti.

 3. AZ EGYES ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE

  1. Az egyes adásvételi szerződések megkötésére a www.alza.hu  szerveren keresztül, a Vevő elektronikus megrendelése alapján, adott esetben a Vevő telefonon vagy faxon leadott megrendelése alapján és/vagy az Alza.cz munkatársa közreműködése mellett kerül sor.

  2. Az adásvételi szerződés megkötésére a megrendelés Alza.cz általi elfogadásával kerül sor.

 4. ÁR

  1. A Termékek árait az Alza.cz a www.alza.hu weboldalon teszi közzé, míg a Vevő számára kedvezményes árakat ajánlhat, amennyiben a Vevő teljesíti a Program feltételeit, ugyanakkor az Alza.cz fenntartja a jogot az árak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

  2. A www.alza.hu oldalon az árak minden esetben kétféle formában – az áfa nélküli nettó ár és az áfát is tartalmazó végső ár – kerülnek feltüntetésre. A szállítási költségek összege, amely az adott megrendelés alapján (a választott szállítási módtól függően) változhat, ezt követően kerül hozzáadásra a Termék árához a megrendelésen. A végső kiszámított ár a megrendelőlap kitöltése után már tartalmazza a szállítás költségét is. Az Alza.cz és a Vevő közötti adásvételi szerződés megkötésekor érvényes ár alatt a Termék mellett feltüntetett, a Termék Vevő általi megrendelésekor érvényes ára értendő. Ez az ár kerül feltüntetésre a megrendelésben és a Termék megrendelésének elfogadását megerősítő e-mailben is.

  3. A termék személyes átvétele esetén a Vevő az adóbizonylat vagy a szállítólevél aláírásával és a Termék átvételével erősíti meg az adott szállítmány vételárával való egyetértését. A Termék a Vevőnek azt követően kerül átadásra, hogy a Vevő személyi okmányainak bemutatásával igazolja a személyazonosságát; Vevő ezúton tudomásul veszi ezt a tényt és kifejezetten egyetért azzal, mivel tudatában van, hogy ez a biztonsági intézkedés mindkét fél jogos érdekeinek védelmét szolgálja.

  4. A vételár a Termék Vevő általi átvételét követő tizennégy (14) naptári napon belül esedékes, illetve lehetőség van az Alza.cz és a Vevő közötti megállapodás alapján ettől eltérő esedékesség megállapítására az Alza.cz és a Vevő közötti egyedi megállapodás szerinti nem megfizetett összeg maximális értékének keretén belül (ún. Kredit). Amennyiben a meg nem fizetett vételár maximális összege nem került egyedileg megállapításra, a nem megfizetett vételár maximális összege valamennyi termék esetében 1 300 000 forint, és a halasztott fizetéssel történő vásárlás lehetősége egyedi megállapodás hiányában a 10. vásárlást követően áll a Vevő rendelkezésére. Az adóbizonylat és a szállítólevél a Termék kézbesítésének napján állítható ki, és ezeket elektronikus formában is meg lehet küldeni a Vevő e-mail címére, amelyet a regisztráció során megadott. A Vevő ezúton kijelenti, hogy hozzájárul az adóbizonylat elektronikus úton történő kiállításához és megküldéséhez. Az Alza.cz fenntartja a jogot arra, hogy ne tegye lehetővé a halasztott fizetést a Vevő részére, illetve arra, hogy adott esetben az érvényességét lerövidítse vagy meghosszabbítsa.

  5. Abban az esetben, ha a Vevő a vételár 4.4 pont szerinti fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, az Alza.cz jogosult naponta a meg nem fizetett összeg 0,1%-nak megfelelő kötbért felszámítani, a Vevő pedig köteles ezt a kötbért az Alza.cz a.s. felszólítását követő 2 munkanapon belül megfizetni. A fenti kötbér megfizetése a kártérítési igényt nem zárja ki.

  6. A pénzösszegek kifizetése elsősorban banki átutalással történik az Alza.cz által kiállított számlán feltüntetett, az Alza.cz tulajdonában lévő bankszámlára. A Vevő az átutalás Közlemény rovatában köteles feltüntetni a vonatkozó adóbizonylat számát. A vételár banki átutalással történő fizetés esetén a pénzösszeg Alza.cz bankszámláján történő jóváírásának napjával tekintendő kiegyenlítettnek. Lehetőség van közvetlen készpénzes fizetésre is az Alza.cz pénztárában.

  7. Az ügyvédi irodák rendszerint, de nem kizárólag a Programba történő felvételüket követő első 3 hónapban az Alza.cz „Gold” árjegyzékének igénybe vételére jogosultak, ezt az időszakot követően pedig az általuk generált forgalom függvényében jogosultságuk az alábbiak szerint változik:

   1. Bronze árjegyzék - 2 000 000 FT és 6 500 000 FT közötti forgalom (az áfát is beleértve);

   2. Silver árjegyzék – 6 500 100 FT és 13 000 000 FT közötti forgalom (az áfát is beleértve);

   3. Gold árjegyzék – 13 000 100 FT feletti forgalom (az áfát is beleértve).

  8. Az önálló ügyvédek a Programba történő felvételüket követő első 3 hónapban az Alza.cz Silver árjegyzékének igénybe vételére jogosultak ugyanazon feltételek mellett, amelyek az ügyvédi irodákra vonatkoznak, ezt az időszakot követően pedig az általuk generált forgalom függvényében jogosultságuk megváltozik a 4.7.1., 4.7.2. és 4.7.3. pontok szerint.

  9. 4.9. A 4.7. és a 4.8. pontok tekintetében az Alza.cz kijelenti, hogy ezek a kedvezményes árjegyzékek az akciós termékekre nem vonatkoznak.

 5. A KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE

  1. A termékre vonatkozó kárveszély a Termék Vevő általi átvételekor száll át a Vevőre.

  2. A termék tulajdonjogának átruházása az Alza.cz-ről a Vevőre akkor történik meg, amikor a Vevő megfizeti a teljes vételárat.

 6. A VEVŐ NYILATKOZATA

  1. A Vevő jelen Szerződés elfogadásával kijelenti és kezeskedik azért, hogy:

   1. valamennyi alábbi nyilatkozata a valóságnak megfelelő, pontos és teljes, továbbá nem létezik olyan tény, amely e nyilatkozatokkal ellentétes lenne;

   2. megfelelően, teljes mértékben és a valóságnak megfelelően kitöltötte a Vevői Regisztrációt;

   3. jogosult az Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”) megkötésére, az ebből eredő kötelezettségeinek teljesítésére és a vonatkozó ügylet megfelelő és megfelelő időben történő végrehajtására;

   4. a Vevő vállalkozás – ügyvédi iroda vagy egyéni ügyvéd, melyet a következő képen igazol:

    1. az ügyvédi irodák az adószámuk feltüntetésével és a regisztráció során céges e-mail címük használatával;

    2. önálló ügyvédek esetében egy önmagát ábrázoló fénykép és a beszkennelt ügyvédi igazolvány beküldésével. Az Alza.cz számára elegendő, ha az igazolvány másolatán jól látható a fénykép, az igazolvány sorszáma, a vezetéknév, a keresztnév, a születési dátum és a kamarai azonosítószám;

   5. a Szerződés megkötése vagy a Szerződéshez kapcsolódó egyes lépések végrehajtása nem jelenti a Vevőnek az alkalmazandó jogszabályokból, kötelező érvényű szerződésekből, megállapodásokból és nyilatkozatokból eredő kötelezettségeinek megsértését, és nem ellentétes bármely közigazgatási szerv, bíróság, választottbírósági határozat követelményeivel, határozatával vagy előzetes intézkedésével sem, amelyek a Vevőre kötelező érvényűek lennének, és nem sérti harmadik felek jogait;

   6. nem áll csődeljárás alatt és nem is fenyegeti csődeljárás, nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt és/vagy végrehajtási eljárás alatt.

 7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  1. A Vevő vállalja, hogy a jelen Szerződés alapján az Alza.cz-vel szembeni múltbéli vagy a jövőben keletkező, a köztük fennálló üzleti viszonyból eredő követeléseit az Alza.cz előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik felek számára

  2. Az Alza.cz és a Vevő tudomásul veszik, hogy arra a tényre való tekintettel, hogy a fogyasztói szerződésekre vonatkozó irányadó jogszabályok értelmében a jelen Szerződés alapján megkötött szerződés nem tekinthető távollevők között kötött szerződésnek, mivel a Vevő vállalkozó és a Terméket vállalkozási tevékenysége keretében vásárolja meg, ezért a szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Vevő a jelen Szerződés alapján megkötött egyes adásvételi szerződésektől nem állhat el indokolás nélkül tizennégy (14) napon belül.

  3. Az Alza.cz jogosult megszüntetni a Vevő tagviszonyát a Programban, amennyiben a Vevő ismételten, azaz legalább 3 alkalommal nem veszi át a Terméket, illetve az előre nem kifizetett és az Alza.cz által szállítási szolgáltatás révén elküldött Termék átvételét elutasítja Az Alza.cz a vevő tagviszonyát egy egyoldalú nyilatkozat révén szünteti meg, melyet a Vevő részére többek közt elektronikus formában kézbesít. Ebben az esetben az Alza.cz jogosult kötbért követelni, amelyet a Vevő köteles megfizetni. A kötbér összege a Vevő által megrendelt és át nem vett fel vagy elutasított Termék árának 5%-a, ezt az összeget Vevő köteles az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított hét (7) naptári napon belül az Alza.cz bankszámlájára megfizetni. Ez a rendelkezés nem érinti az Alza.cz kártérítésre való jogosultságát a fenti kötelezettség megsértése miatt.

  4. A felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés szerves részét képezik az Alza.cz Általános Szerződési Feltételei, továbbá az Alza.cz Reklamációs Eljárása, melyek az Alza.cz weboldalán (www.alza.hu) rendelkezésre állnak, Vevő pedig kijelenti, hogy jelen Szerződés aláírása előtt lehetősége volt megismerni ezeket a feltételeket, azokat ismeri és elfogadja. Jelen Szerződés, ideértve a vonatkozó ÁSZF-t és a Reklamációs Eljárást, a szerződő felek teljes megállapodását jelenti. A jogbiztonság érdekében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben, ha az ÁSZF vagy a Reklamációs Eljárás a Szerződés-től eltérő rendelkezéseket ír elő, akkor a Szerződés az irányadó.

  5. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés-ből fakadó vitákat a Cseh Köztársaság bíróságai rendezik az Alza.cz helyi joghatósága szerint.

Prága, 2020.03.25.

0
Nyomtatás

27 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
Alza fiókom Bejelentkezés Hogyan vásárolj Rólunk
Szállítás ide:
P-DC1-WEB00
27 év tapasztalat az e-kereskedelemben
3 millió megrendelés évente
a vásárlók 98% visszatérő
Több infó
Felhívunk és szakértői tanácsot adunk
06-1-701-1111
Kérdés a rendeléssel kapcsolatban
Kérdés a termék(ek)kel kapcsolatban
Kérjük, add meg a telefonszámodat:
Keress minket

Mi, az Alza.cz a.s., azonosítószám: 27082440, sütiket használunk a weboldal működőképességének biztosításához, és az Ön beleegyezésével weboldalunk tartalmának személyre szabásához is. Az "Értem" gombra kattintva elfogadja a sütik használatát és a weboldal viselkedésével kapcsolatos adatok átadását a célzott hirdetések megjelenítésére a közösségi hálózatokon és más weboldalakon található hirdetési hálózatokon.

További információk

Háromféle sütit használunk weboldalunkon:

 1. Nélkülözhetetlen sütik Ezek elengedhetetlenek a weboldal és funkcióinak működéséhez, amelyek használatáról Ön dönt. Nélkülük nem működne a weboldalunk, például nem tudna bejelentkezni saját fiókjába, vagy bevásárlói listákat létrehozni.
 2. Analitikai sütik Ezek az Ön tevékenységeinek nyomon követésére szolgálnak adatelemzés céljából, mint például a reklámozás hatékonyságának értékelése, személyre szabott tartalom felajánlása.

A sütik feldolgozásának elfogadásával funkcionális és analitikai sütik kerülnek telepítésre arra az eszközére, amelyet a weboldal megtekintésére használ (az "Értem" gombra kattintva mindkét kategóriát elfogadja, vagy a "Beállítások" gombra kattintva a kategóriák közül kiválaszthatja az egyiket). A nélkülözhetetlen sütiket mindig telepítjük az eszközére, azaz még az Ön beleegyezése nélkül is, mert ezek nélkül a weboldalunk nem működne.

Itt visszavonhatja hozzájárulását a sütik használatához. Társaságunk által használt sütik kapcsán Önnek joga van: hozzáférni a sütikhez, törölni a sütiket, módosítani, hozzáadni és javítani, korlátozni a feldolgozást, és joga van panaszt benyújtani a NAIH-hoz. A jogairól itt talál további információt.

Az Adatvédelmi feltételek között még részletesebb információkat találhat a sütik feldolgozásáról.